Regulamin zakupów w sklepie internetowym abilet.pl

1. Regulamin określa zasady składania zamówień, rezerwacji, sprzedaży przez Krzysztofa Frejmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABI PLUS KRZYSZTOF FREJMAN z siedzibą w Zielonej Górze (65-086), przy ulicy Zamkowej 7/4a, wpisanego do CEIDG, NIP: 9291241746, adres e-mail: [email protected], nr telefonu 68 320 20 60, zwanego dalej Sprzedawcą za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się pod adresem https://abilet.pl, zwanego dalej Sklepem.

2. Poprzez Sklep, możliwy jest zakup biletów wstępu na wszystkie wydarzenia, których lista prezentowana jest na stronie Sklepu.

3. Przed zakupem biletu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i dokonać jego akceptacji. Przed zakupem biletu Kupujący zobowiązany jest również zapoznać się z regulaminem wydarzenia zamieszczonym przez organizatora wydarzenia na stronie wskazanej przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu oraz dokonać jego akceptacji.

4. Kupujący potwierdza zapoznanie się z postanowieniami poszczególnych regulaminów oraz ich akceptację poprzez odhaczenie właściwych rubryk w formularzu zamówienia.

5. Warunkiem wejścia na wydarzenie jest okazanie zakupionego biletu oraz stosowanie się do innych postanowień zawartych w regulaminie danego wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3 regulaminu.

6. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do biletów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), zwanej dalej kodeks cywilny lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.

8. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Kupujący jest informowany podczas składania przez niego zamówienia.

9. Do wartości zamówienia może zostać doliczona opłata systemowa wyrażająca się w odpowiednim procencie ceny zakupu biletu na wydarzenie. O wysokości opłaty systemowej oraz wartości całego zamówienia Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem przez niego zamówienia, zgodnie z pkt 14.

10. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne znajdujące się na stronie Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

11. Czas dostępności biletów na poszczególne imprezy uzależniony jest od decyzji organizatora wydarzenia.

12. W celu dokonania zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać rejestracji. Realizacja zamówień odbywa się po zarejestrowaniu i prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania określoną na stronie Sklepu.

13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia na bilety elektroniczne realizowane są niezwłocznie po opłaceniu, natomiast zamówienia na bilety drukowane realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia. Czas ten może ulec zmianie, wówczas określone to zostanie w opisie wydarzenia.

14. Zatwierdzenie zamówienia poprzez odhaczenie w formularzu zamówienia zwrotu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i wysłanie zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

15. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje, na wskazany przez niego adres poczty e-mail, potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży towarów z Kupującym.

16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że bilety są dostępne u organizatorów wydarzeń. W przypadku niedostępności biletów lub części biletów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji, np. poprzez częściową realizację, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, zamianę na inny bilet.

17. W przypadku, gdy organizator wydarzenia przewidzi możliwość umieszczenia na bilecie wizerunku Kupującego oraz wykorzystania tego wizerunku przez Sprzedawcę i organizatora wydarzenia do promocji wydarzenia, Kupujący ma możliwość po zarejestrowaniu się, podczas wypełniania formularza zamówienia przesłania fotografii (15 MB) za pośrednictwem Sklepu.

18. W formularzu zamówienia Kupujący przyporządkuje przesyłaną fotografię do konkretnego biletu.

19. Przesłanie fotografii jest dobrowolne. Nie każda fotografia zostanie wykorzystana do promocji wydarzenia. Wyboru fotografii, które zostaną wykorzystane do promocji wydarzenia dokonuje komisja stworzona przez Sprzedawcę i organizatora wydarzenia.

20. Aby przesłać fotografię za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest wyrażenie zgody na: 1) nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Kupującego przez Sprzedawcę, w celu wytworzenia i sprzedaży biletu/ów na wydarzenie, przy czym zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie; wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne; zgoda obejmuje jej przeniesienie w ww. zakresie i celach na organizatora wydarzenia; odwołanie zgody może skutkować ewentualnym roszczeniem odszkodowawczym Sprzedawcy oraz organizatora wydarzenia wobec Kupującego; 2) zgodę na nieodpłatne udzielenie Sprzedawcy i organizatorowi wydarzenia licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do korzystania z przesłanej za pośrednictwem Sklepu fotografii, w sposób i na zasadach określonych w pkt 1 niniejszego ustępu, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; odwołanie zgody może skutkować ewentualnym roszczeniem odszkodowawczym Sprzedawcy oraz organizatora wydarzenia wobec Kupującego;

21. Kupujący wyraża zgody, o których mowa w ust. 20 niniejszego regulaminu poprzez odhaczenie właściwych rubryk w formularzu zamówienia.

22. Fotografie mogą być przesyłane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem. W przypadku małoletnich dzieci, wszelkie prawa w ich imieniu wykonują ich prawni opiekunowie.

23. Kupujący przesyłający fotografie zobowiązany jest być autorem fotografii lub posiadać prawa autorskie do przesłanej fotografii.

24. Sprzedawca informuje, że przesyłając fotografie należy pamiętać, iż rozpowszechnianie (publikowanie) wizerunku innych osób przedstawionych na fotografii bez ich zgody jest naruszeniem prawa.

25. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Sprzedawcę lub organizatora wydarzenia w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Sprzedawcy lub organizatorowi wydarzenia zgody na wykorzystanie wizerunku lub licencji na korzystanie z przesłanych fotografii. Jeżeli po wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku lub udzieleniu licencji ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Kupujący zobowiązuję się zwolnić Sprzedawcę oraz organizatora wydarzenia ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Sprzedawcy oraz organizatorowi wydarzenia z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Sprzedawcy lub organizatora wydarzenia — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.

26. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na poszczególne bilety, aż do wyczerpania się zapasów.

27. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie przez Sprzedawcę powiadomiony.

28. Kupującemu przysługuje prawo wyboru sposobu płatności za bilet: poprzez wykorzystanie jednej z dostępnych form płatności elektronicznych (dniem dokonania płatności jest dzień wpływu środków na rachunek PayU Spółka Akcyjna) albo osobiście, chyba że w przypadku danej imprezy zostanie wskazany tylko jeden sposób dokonywania płatności za bilet, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zawarciem umowy w drodze informacji zamieszczonej na stronie Sklepu oraz podczas składania zamówienia.

29. Rezerwacja biletów dostępna będzie wyłącznie w przypadku imprez, których organizator dopuścił możliwość rezerwacji biletów, w czasie określonym przez organizatora. W przypadku dopuszczenia rezerwacji biletów, Kupujący będzie mógł zarezerwować bilet online, w celu późniejszego zakupu biletu poprzez wybrany Autoryzowany Punkt Sprzedaży wskazany na stronie www.abilet.pl zwany dalej APS, w którym nabywca zapłaci gotówką i odbierze bilet. Rezerwacja będzie płatna na zasadach i zgodnie ze stawkami wskazanymi na stronie www.abilet.pl w zakładce „Cennik usług i dostaw dodatkowych” poprzez wysłanie wiadomości SMS PREMIUM. Kupujący wyraża zgodę na dodatkową płatność za rezerwację biletu poprzez odhaczenie w formularzu rezerwacji.

30. Kwota należności wynikającej z rezerwacji biletu zostanie pobrana przez operatora GSM i widoczna na wystawionej przez niego fakturze. Punkt 27 regulaminu stosuje się odpowiednio.

31. Opłacona rezerwacja ważna jest 24 godziny od momentu jej złożenia. W tym czasie wybrane bilety powinny być odebrane i opłacone w wybranym APS.

32. Transakcja nieopłacona w terminie 24 h od dnia złożenia rezerwacji w systemie zostanie automatycznie anulowana.

33. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy i odbioru zakupionych biletów: przesyłkę krajową listem poleconym priorytetowym, przesyłkę kurierską krajową, dostarczenie do paczkomatu, odbiór osobisty przed imprezą w miejscu imprezy 1 godzinę przed i 15 minut po rozpoczęciu imprezy, odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy albo w wybranym APS, z wyłączeniem dnia imprezy, odbiór w formie elektronicznej umożliwiający wydrukowanie biletu we własnym zakresie (ABILET.PRINT) albo korzystanie z niego w formie elektronicznej (ABILET.MMS). W dniu wysyłki biletów do nabywcy wysyłany jest mail potwierdzający jej nadanie. O dostępnych w ramach danej imprezy sposobach dostawy i odbioru biletów oraz wysokości opłat z tym związanych Kupujący będzie poinformowany najpóźniej w chwili wypełniania formularza zamówienia.

34. Nabywca ma możliwość zakupu biletów w formie: 1) papierowej; 2) elektronicznej w dwóch wariantach: a) ABILET.MMS – bilet dostarczony będzie Kupującemu poprzez wiadomość MMS, na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, z zastrzeżeniem, że na jeden numer telefonu można otrzymać tylko jeden bilet; b) ABILET.PRINT – Kupujący drukuje bilet z serwisu abilet.pl na własnej drukarce. W przypadku wyboru którejkolwiek z powyższych form zakupu biletu elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją postępowania przy zakupie realizowanym tą drogą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

35. Dostępność oferowanych form dostawy biletu jest uzależniona od czasu jaki pozostał od dnia zakupu biletu do dnia imprezy.

36. Bilety będą dostarczane Kupującemu za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostawy lub odbierane przez Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy lub odbioru. Czas i koszty dostawy lub odbioru uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy dostawy lub odbioru i określone regulaminem operatora wybranego przez Kupującego, spośród operatorów udostępnionych przez serwis lub przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Kupujący wyraża zgodę na dodatkową płatność za dostawę poprzez odhaczenie w formularzu zamówienia.

37. Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających dokonanie płatności, wysyłki i odbioru zakupionych biletów, poprzez wypełnienie formularza online. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.

38. Składając Zamówienie, Kupujący może równocześnie zamówić u Sprzedawcy usługę zapakowania Biletu na prezent. Koszt tej usługi widoczny jest w formularzu Zamówienia i ponoszony jest przez Kupującego. W celu zamówienia tej usługi Kupujący dokonuje wyboru stosownego pola w formularzu Zamówienia.

39. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, do umowy o świadczenie usługi zapakowania Towaru na prezent stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące sposobu i chwili zawarcia umowy sprzedaży oraz wzajemnych praw i obowiązków stron tej umowy.

40. Zamawiając usługę zapakowania Biletu na prezent Klient wyraża zgodę na jej wykonanie w pełni przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) i przyjmuje do wiadomości, że po jej wykonaniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od tej umowy zgodnie z art. 38 pkt 1 cytowanej ustawy.

41. Sprzedawca informuje, że organizatorzy wydarzeń zastrzegli, że mają prawo zmienić datę i miejsce wydarzenia z ważnych przyczyn bez obowiązku zapłaty żadnego zadośćuczynienia i rekompensaty finansowej, w tym zwrotu ceny biletu i innych należności. Jako ważne przyczyny należy rozumieć w szczególności przypadek zaistnienia siły wyższej, ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe, chorobę, dekrety rządowe uniemożliwiających odbycie się wydarzenia, niedyspozycję lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością organizatora przyczynę uniemożliwiającą realizacje wydarzenia oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Wydarzenia.

42. Sprzedawca informuje, że organizatorzy wydarzeń zastrzegli, że mają prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej). W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania wydarzenia organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia i rekompensaty finansowej ponad zwrot ceny biletu. W przypadku, gdy kupującemu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem ceny na jaką bilet opiewa, powinien on zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, w terminie określonym w regulaminie wydarzenia.

43. Biorąc pod uwagę obowiązek Kupującego akceptacji regulaminu wydarzenia oraz niniejszego regulaminu, jak również brak wpływu Sprzedawcy na organizację wydarzenia, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Kupującego w zakresie określonym w pkt 41 i 42. W przypadku, gdy Sprzedawca otrzyma od organizatora wydarzenia istotną informację dotyczącą danego wydarzenia, w szczególności jego odwołania, zmiany daty lub miejsca odbycia wydarzenia, niezwłocznie udostępni tę informację na stronie Sklepu. Po dokonaniu zakupu biletu Kupujący obowiązany jest zachować staranność w zakresie przygotowania do uczestnictwa w wydarzeniu, którego dotyczył zakup poprzez obserwowanie informacji dotyczących tego wydarzenia dostępnych na stronie Sklepu oraz udostępnianych przez organizatora wydarzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie staranności przez Kupującego w ww. zakresie, tym samym za powstanie lub przyczynienie się do powstania po stronie Kupującego ewentualnej szkody.

44. Odstąpienie o umowy zawartej na odległość przez konsumenta – na zasadach określonych w przepisach.

45. Odwołanie, zmiana terminu, zmiana miejsca imprezy, niemożliwość realizacji usługi z przyczyn za które Sprzedawca nie odpowiada – odpowiedzialność na zasadach określonych w regulaminie Organizatora imprezy.

46. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za organizację, odwołanie albo zmianę terminu wydarzenia. Ewentualne roszczenia związane z powstaniem szkody z tych tytułów powinny być kierowane do organizatora wydarzenia. Przy rozliczeniu ewentualnej szkody poniesionej przez Kupującego w wyniku zdarzeń określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, w tym ewentualnych kosztów zwrotu, jako koszt dostawy i odbioru będzie brany pod uwagę najtańszy koszt dostawy i odbioru oferowany przez Sprzedawcę, jako koszt zapłaty będzie brany pod uwagę najtańszy koszt zapłaty oferowany przez Sprzedawcę.

47. Bilety wysłane pocztą lub kurierem, nie odebrane i zwrócone do Sprzedawcy będą ponownie wysłane według wyboru Kupującego pocztą lub kurierem, według stawek ujętych w cenniku dostaw i usług dodatkowych, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Kupującego oraz opłaceniu przez Kupującego kosztów nieskutecznej i ponownej dostawy. Opłat można dokonać gotówką w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę, który skontaktuję się po zwrocie mailowo z Kupującym poprzez adres podany przy rejestracji.

48. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o prawach konsumenta, biorąc pod uwagę, że Sprzedawca świadczy usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, a w umowie oznaczany jest dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 cytowanej ustawy.

49. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć zakupiony towar bez wad.

50. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres ul. Dekoracyjna 3b, 65-086 Zielona Góra.

51. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie lub wypełnić znajdujący się na stronie Sklepu formularz reklamacji oraz dostarczyć go, w sposób uprzednio ustalony ze Sprzedawcą, wraz z reklamowanym towarem, w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: ul. Dekoracyjna 3b, 65-086 Zielona Góra. W oświadczeniu/formularzu reklamacji Kupujący wskazuje: imię, nazwisko, adres, datę zawarcia umowy, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia przez Sprzedawcę zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego.

52. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru od Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupującego o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem, że postanowienia pkt 41- 45,50 stosuje się odpowiednio.

53. W przypadku gdy zamówiony i zapłacony bilet nie zostanie dostarczony do Kupującego do dwóch dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą w godzinach pracy. Dane kontaktowe oraz godziny pracy znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie www.abilet.pl.

54. Prosimy o dokładne wypełnianie formularzy i przemyślane zakupy.

55. Przy kontakcie mailowym lub telefonicznym prosimy o podanie numeru zamówienia.

56. Podanie przez Kupującego danych osobowych odpowiednio podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia jest dobrowolne jednakże warunkuje zawarcie umowy, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez ABI PLUS Krzysztof Frejman Kupujący w celu złożenia zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych obejmuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rezerwacji, realizacji umowy sprzedaży i działań z tym związanych oraz powierzania ich do przetwarzania organizatorowi wydarzenia, na które sprzedawany jest bilet, w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostawy, podmiotom trudniącym się dostarczaniem towarów oraz operatorowi Sklepu w zakresie nie wykraczającym poza dane konieczne odpowiednio do świadczenia określonej usługi rezerwacji, kupna lup dostarczenia biletu/ów. W przypadku nabycia biletu/karnetu na imprezę podwyższonego ryzyka zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009, Nr 62, poz. 504 ze zm.) lub imprezę, co do której istnieją przesłanki, że może otrzymać status imprezy podwyższonego ryzyka, Kupujący prócz standardowo podawanych danych tj.: imię i nazwisko, adres, nr telefonu i adres e –mail, w celu zapewnienia przez Organizatora bezpieczeństwa uczestników imprezy oraz porządku publicznego, zobowiązany jest podać dodatkowo nr pesel. Dane osobowe podane na bilecie służą identyfikacji uczestników imprezy, a tym samym zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizator lub podmiot uprawniony do sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami mają prawo zażądać od kupującego okazania dokumentu tożsamości. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane Kupujących w postaci umożliwiającej ich identyfikację są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej. Administrator w przypadku stwierdzenia w okresie 6 lat od ostatniego dokonanego zakupu braku aktywności użytkownika, w związku z brakiem podstaw do dalszego przetwarzania jego danych, usuwa je wraz z Kontem. Klient przed usunięciem Konta zostanie poinformowany drogą e-mail, że w związku z ustaniem przesłanek do przetwarzania jego danych przez ABI PLUS Krzysztof Frejman, jego Konto zostanie usunięte i jeśli nadal chce korzystać ze swojego Konta może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu prowadzenia Konta. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na realizację usługi newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ABI PLUS Krzysztof Frejman, w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail drogą elektroniczną lub/i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda, o której mowa może być odwołana w dowolnym momencie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności. Kupujący posiada dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania poprzez stronę internetową www.abilet.pl albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Kupującego. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie www.abilet.pl. W zakładce „Kontakt” zamieszczone są również dane kontaktowe do inspektora ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych przez ABI PLUS Krzysztof Frejman. Informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób automatyczny przez Witrynę www.abilet.pl zamieszczono w Polityce prywatności.

57. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, tj. w formacie html.

58. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to: 1) własny adres e-mail, który wymagany jest do założenia konta w Sklepie; 2) zainstalowane na komputerze najnowsze wydanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader; 3) własna drukarka, w przypadku wyboru dostawy biletów w formie ABILET.PRINT, 4) telefon komórkowy z dostępem do internetu, w przypadku wyboru dostawy biletów w formie ABILET.MMS; 5) urządzenie z funkcją wykonywania fotografii, w przypadku udostępnienia możliwości umieszczenia na bilecie wizerunku Kupującego

59. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

60. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie Sklepu.

61. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).

62. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

63. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

64. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L Nr 165, str. 1), Kupujący mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Adres e-mail Sprzedawcy na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania to [email protected].

65. Kupującemu będącemu konsumentem z Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, 2) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

66. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

67. Strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Loading...