KARNETY FALUBAZ 2019

KARNETY FALUBAZ 2019

Karnety

Stadion żużlowy - Zielona Góra

STREFA ZIELONA

Karnet normalny - 279 PLN, miejsca numerowane K1-K10; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + imprezy młodzieżowe)
Karnet ulgowy - 219 PLN, miejsca numerowane K1-K10; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + imprezy młodzieżowe)


STREFA ŻÓŁTA

Karnet normalny - 279 PLN, miejsca numerowane B,C,D,E,F,G; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + imprezy młodzieżowe)
Karnet ulgowy - 219 PLN, miejsca numerowane B,C,D,E,F,G; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + imprezy młodzieżowe)


STREFA CZERWONA

Karnet normalny - 359 PLN, miejsca numerowane A1-A2; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + sparingi przedsezonowe + imprezy młodzieżowe)
Karnet ulgowy - 299 PLN, miejsca numerowane A1-A2; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + sparingi przedsezonowe + imprezy młodzieżowe)


STREFA SREBRNA

Karnet normalny - 279 PLN, miejsca numerowane I,J; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + imprezy młodzieżowe)
Karnet ulgowy - 219 PLN, miejsca numerowane K1-K10; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + imprezy młodzieżowe)


STREFA ZŁOTA

Karnet VIP START - 1500 PLN, miejsce numerowane na wszystkie mecze w sezonie 2019


KARNET DZIECIĘCY

Karnet dziecięcy (dzieci do 13 roku życia włącznie) - 49 PLN, miejsca numerowane na wszystkich sektorach; 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + sparingi przedsezonowe + imprezy młodzieżowe)"

KARNET DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ + opiekun
1 PLN + 1 PLN, miejsca numerowane na wszystkich sektorach, 7 Meczów PGE Ekstraligi (runda zasadnicza + sparingi przedsezonowe + imprezy młodzieżowe)
Karnet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 24 roku życia włącznie oraz powyżej
65 lat włącznie (decyduje dokładna data urodzenia)

Karnet dziecięcy przeznaczony jest dla dzieci do 13 roku życia (decyduje dokładna data urodzenia).

Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunom (jedna osoba) przysługują specjalne karnety ulgowe w cenie 1 zł.

I runda PGE Ekstraligi
05.04.2019 (piątek)
Falubaz Zielona Góra - Get Well Toruń

III runda PGE Ekstraligi
26.04.2019 (piątek)
Falubaz Zielona Góra - MRGARDEN GKM Grudziądz

V runda PGE Ekstraligi
10.05.2019 (piątek)
Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin

VII runda PGE Ekstraligi
02.06.2019 (niedziela)
Falubaz Zielona Góra - forBet Włókniarz Częstochowa

IX runda PGE Ekstraligi
23.06.2019 (niedziela)
Falubaz Zielona Góra - FOGO Unia Leszno

XI runda PGE Ekstraligi
28.07.2019 (niedziela)
Falubaz Zielona Góra - Cash Broker Stal Gorzów

XIII runda PGE Ekstraligi
11.08.2019 (niedziela)
Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław
REGULAMIN IMPREZ ŻUŻLOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZKŻ SSA W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 69 

1.
Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na Stadionie w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 podczas meczów Speedway Ekstraligi oraz innych imprez żużlowych organizowanych przez Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna w Zielonej Górze (ZKŻ SSA).

2.
Za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na stadionie podczas rozgrywania zawodów, o których mowa w pkt 1 odpowiedzialny jest ZKŻ SSA.

3.
W trakcie organizowanych przez użytkownika stadionu imprez żużlowych na Stadion mogą wejść i przebywać:

a) osoby które mają ważny karnet lub bilet (na daną imprezę – zawody);

b) osoby, które posiadają wydany przez Organizatora identyfikator umożliwiający przebywanie w poszczególnych strefach stadionu.

4.
Osoby przebywające na Stadionie są zobowiązane do zachowywania się w sposób nie naruszający zasad porządku i bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.
Osoby przebywające na Stadionie są obowiązane podporządkować się służbom Organizatora i wykonywać ich polecenia zmierzające do ochrony i bezpieczeństwa Imprezy, w szczególności dotyczące kolejności opuszczania poszczególnych sektorów przez osoby uczestniczące w imprezie. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestników Imprezy, organizator ma prawo usunięcia osób z wyznaczonego sektora.

6.
Zabrania się wchodzenia i przebywania na Stadionie osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków.

7.
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu broni lub innych przedmiotów mogących w ocenie organizatora imprezy stanowić zagrożenie (w tym: butelek, puszek, opakowań kartonowych, kijów, instrumentów z napędem mechanicznym itp.), materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych. Powyższe nie dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 3,5 procent alkoholu zakupionych na terenie imprezy masowej. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa podlegają zatrzymaniu. Pozostałe przedmioty zostaną przekazane do depozytu, a w przypadku ich nieodebrania z depozytu zostaną przekazane w terminie 7 dni do biura rzeczy znalezionych.

8.
Zabrania się wprowadzania na teren stadionu psów, kotów i innych zwierząt.

9.
Zabrania się wprowadzania i korzystania na terenie stadionu z pojazdów i innych urządzeń transportowych, w szczególności: samochodów, motocykli, motorowerów i rowerów,z wyłączeniem służb technicznych, obsługi imprezy i zawodników.

10.
Przez cały czas trwania imprez żużlowych należy posiadać ze sobą dokumenty uprawniające do przebywania na Stadionie (karnet, bilet, kartę kibica, identyfikator) i okazywać je niezwłocznie na każde żądanie służb Organizatora.

11.
Zabrania się rzucania wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy masowej, a także na tor i płytę Stadionu.

12.
W razie zaistnienia wypadku, sytuacji niebezpiecznej lub zauważenia pożaru fakt ten należy zgłosić niezwłocznie administracji obiektu bądź Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej. Stanowisko Kierownika znajduje się na wieżyczce sędziowskiej lub w innym, podanym uprzednio do wiadomości, miejscu na terenie Stadionu.

13.
Uczestnikom imprez organizowanych i przeprowadzanych na Stadionie, pod rygorem objęcia ich czasowym lub stałym zakazem wchodzenia na Stadion w tym m. in.: poprzez unieważnienie biletu, karnetu, karty kibica, identyfikatora, zakazuje się:

a) wchodzenia na teren rozgrywania zawodów sportowych tj.: pas bezpieczeństwa, płytę stadionu, tor żużlowy, park maszyn oraz obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy: strefy buforowe, pomieszczenia służbowe, parking samochodowy, płoty, maszty, itp.;

b) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków, itp.;

c) używania „kominiarek” lub innych przedmiotów utrudniających identyfikacje;

d) głoszenia i wywieszania haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich; 

e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania stadionu, niszczenia jego urządzeń m.in. poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

14.
Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkować może niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu kwoty zapłaconej za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Zarząd ZKŻ lub ZKŻ SSA czasowy lub całkowity zakaz wstępu na stadion oraz kara finansowa w wysokości do 20 tysięcy złotych.

15.
Zarząd „Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna” i „Zielonogórskiego Klubu Żużlowego” zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenia dobrego wizerunku ZKŻ SSA lub ZKŻ albo spowodowanie zamieszek lub w nich uczestniczenie.

16.
Poniesione szkody na osobie lub w mieniu uczestnik imprezy żużlowej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej albo innemu przedstawicielowi Zarządu ZKŻ SSA lub innemu organizatorowi imprezy (w zależności który podmiot jest organizatorem danej imprezy), niezwłocznie po ich zaistnieniu, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniu imprezy.

17.
Zarząd ZKŻ SSA zastrzega sobie prawo unieważnienia biletów, karnetów, kart kibica lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na stadion na żądanie Policji lub innych organów porządku publicznego.

18.
Osoby przebywające na terenie stadionu w jakimkolwiek charakterze wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w mediach, w szczególności w relacjach telewizyjnych, programach rozrywkowych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do klubu i producentów telewizyjnych.

WYCIĄG Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH

Art. 8. ust. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

Art. 8 ust. 2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Art. 9. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów wstępu na imprezę masową może żądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Art. 13. ust. 4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące obejmuje (…) imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Art. 16. Wstęp (…) osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. (dotyczy imprez sportowych podwyższonego ryzyka).

Art. 20. ust. 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art.8 ust. 2.

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Art. 22. ust. 1. Służby porządkowe są obowiązane:

odmówić wstępu na imprezę masową:

a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową

b) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,

c) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20. ust 1 pkt 1-3

d) osobie znajdującej się po widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art.8. Ust. 2,

f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;

Art. 22. ust.4. W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust.1, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.

Art. 54. ust.1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 54. ust. 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

Art.55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł.

Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 60. ust. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej (…), wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 60 ust. 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (…) albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 65. ust. 2. W razie ukarania za wykroczenie, którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione w związku 
z masową imprezą sportową, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra

e-mail: [email protected]
tel: 68 453 89 11

Jako #SuperBonus mamy dla posiadaczy karnetów na sezon 2019 pięć voucherów na kwotę 100 złotych do wykorzystania na kosmetykę samochodu!

Voucher od godziny 9:00 można odebrać w Sklepie Kibica w Auchan. Kto pierwszy ten lepszy...

Kto może odebrać voucher?
- osoba, która już karnet zakupiła (wystarczy okazać karnet lub potwierdzenie zakupu)
- osoba, która kupuje karnet