Finał 1. Ligi Żużlowej: ENEA Falubaz Zielona Góra vs. ROW Rybnik

Finał 1. Ligi Żużlowej: ENEA Falubaz Zielona Góra vs. ROW Rybnik

08.10.2023 16:30

Stadion żużlowy, Zielona Góra

REGULAMIN IMPREZ ŻUŻLOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZKŻ SSA W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 69 
z dnia 29.04.2021

1.
Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na Stadionie w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 (dalej: stadion) podczas meczów Speedway Ekstraligi oraz innych imprez żużlowych organizowanych przez Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna w Zielonej Górze (dalej: ZKŻ SSA).

2. 
Wstęp na stadion odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez ZKŻ SSA, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do ZKŻ SSA. W tym zakresie przebywanie na Stadionie odbywa się na własną odpowiedzialność.

3. 
W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne mające zastosowanie przy imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na stadion uczestnik imprezy masowej potwierdza.

4.
Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zachowania się w  zakresie noszenia maseczek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i regulaminami Ekstraligi Żużlowej lub PZM. Organizator ma prawo kontroli realizacji tych wymogów.  

5.
Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej wyraża zgodę na taką czynność.

6.
Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na stadion, a także udostępnianie depozytów. 

7. 
Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach. 

8.  
Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zachowania na obiekcie dystansu  wymaganego aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i regulaminami Ekstraligi Żużlowej lub PZM, a także zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w imprezie masowej z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

9. 
Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą mobilną / wejściem do toalety kabinowej. 

10. 
Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do przestrzegania podanego przez Organizatora (np. na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia ze Stadionu.

11.
Za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na stadionie podczas rozgrywania zawodów, o których mowa w pkt 1 odpowiedzialny jest ZKŻ SSA.

12.
W trakcie organizowanych przez użytkownika stadionu imprez żużlowych na Stadion mogą wejść i przebywać:
a) osoby które mają ważny karnet lub bilet (na daną imprezę – zawody);
b) osoby, które posiadają wydany przez Organizatora identyfikator umożliwiający przebywanie w poszczególnych strefach stadionu.

13.
Osoby przebywające na Stadionie są zobowiązane do zachowywania się w sposób nie naruszający zasad porządku i bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

14.
Osoby przebywające na Stadionie są obowiązane podporządkować się służbom Organizatora i wykonywać ich polecenia zmierzające do ochrony i bezpieczeństwa Imprezy, w szczególności dotyczące kolejności opuszczania poszczególnych sektorów przez osoby uczestniczące w imprezie. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestników Imprezy, organizator ma prawo usunięcia osób z wyznaczonego sektora.

15.
Zabrania się wchodzenia i przebywania na Stadionie osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków.

16.
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu broni lub innych przedmiotów mogących w ocenie organizatora imprezy stanowić zagrożenie (w tym: butelek, puszek, opakowań kartonowych, kijów, instrumentów z napędem mechanicznym itp.), materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych. Powyższe nie dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 3,5 procent alkoholu zakupionych na terenie imprezy masowej. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa podlegają zatrzymaniu. 

17.
Zabrania się wprowadzania na teren stadionu psów, kotów i innych zwierząt.

18.
Zabrania się wprowadzania i korzystania na terenie stadionu z pojazdów i innych urządzeń transportowych, w szczególności: samochodów, motocykli, motorowerów i rowerów, z wyłączeniem służb technicznych, obsługi imprezy i zawodników.

19.
Przez cały czas trwania imprez żużlowych należy posiadać ze sobą dokumenty uprawniające do przebywania na Stadionie (karnet, bilet, kartę kibica, identyfikator) i okazywać je niezwłocznie na każde żądanie służb Organizatora.

20.
Zabrania się rzucania wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy masowej, a także na tor i płytę Stadionu.

21.
W razie zaistnienia wypadku, sytuacji niebezpiecznej lub zauważenia pożaru fakt ten należy zgłosić niezwłocznie administracji obiektu bądź Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej. Stanowisko Kierownika znajduje się na wieżyczce sędziowskiej lub w innym, podanym uprzednio do wiadomości, miejscu na terenie Stadionu.

22.
Uczestnikom imprez organizowanych i przeprowadzanych na Stadionie, pod rygorem objęcia ich czasowym lub stałym zakazem wchodzenia na Stadion w tym m. in.: poprzez unieważnienie biletu, karnetu, karty kibica, identyfikatora, zakazuje się:
a) wchodzenia na teren rozgrywania zawodów sportowych tj.: pas bezpieczeństwa, płytę stadionu, tor żużlowy, park maszyn oraz obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy: strefy buforowe, pomieszczenia służbowe, parking samochodowy, płoty, maszty, itp.;
b) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków, itp.;
c)  używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby 
d) głoszenia i wywieszania haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich; 
e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania stadionu, niszczenia jego urządzeń m.in. poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

23.
Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkować może niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu kwoty zapłaconej za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Zarząd ZKŻ lub ZKŻ SSA czasowy lub całkowity zakaz wstępu na stadion oraz kara finansowa w wysokości do 20 tysięcy złotych.

24.
Zarząd „Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna” i „Zielonogórskiego Klubu Żużlowego” zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenia dobrego wizerunku ZKŻ SSA lub ZKŻ albo spowodowanie zamieszek lub w nich uczestniczenie.

25.
Poniesione szkody na osobie lub w mieniu uczestnik imprezy żużlowej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej albo innemu przedstawicielowi Zarządu ZKŻ SSA lub innemu organizatorowi imprezy (w zależności który podmiot jest organizatorem danej imprezy), niezwłocznie po ich zaistnieniu, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniu imprezy.

26.
Zarząd ZKŻ SSA zastrzega sobie prawo unieważnienia biletów, karnetów, kart kibica lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na stadion na żądanie Policji lub innych organów porządku publicznego.

27.
Osoby przebywające na terenie stadionu w jakimkolwiek charakterze wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w mediach, w szczególności w relacjach telewizyjnych, programach rozrywkowych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do klubu i producentów telewizyjnych.

28.
Osoby przebywające na Stadionie są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Udział w Imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

29.
Informacja o ochronie danych osobowych i monitoringu przeznaczona dla uczestników imprez odbywających się na stadionie w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 stanowi zał. do niniejszego Regulaminu.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I MONITORINGU


Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 69; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268296; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9730884128; REGON: 080141712 (zwana ZKŻ SSA), uznając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z imprezami odbywającymi się na stadionie w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 informuje, że: 

ZKŻ SSA, w zależności od charakteru imprezy odbywającej się na stadionie może przetwarza dane uczestników imprezy jako administrator i jako podmiot przetwarzający.

Dane osobowe przetwarzane przez ZKŻ SSA w związku z imprezami odbywającymi się na stadionie zabezpieczone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym Rozporządzeniem) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa mającymi na celu ochronę danych osobowych.

Dane osobowe uczestników imprezy obejmują zakresem imię i nazwisko uczestnika imprezy oraz nr pesel w przypadku  imprez mogących wiązać się podwyższonym ryzykiem bezpieczeństwa, tj. dane zwykłych kategorii. ZKŻ SSA może przetwarzać też dane szczególnych kategorii w celu i w zakresie niezbędnym do przyznania osobie niepełnosprawnej ulg zgodnie z naszym cennikiem dostępnym w punktach sprzedaży oraz na stronach: http://biletynafalubaz.pl oraz http://biletynafalubaz.abilet.pl . Dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane są w celu przygotowania, organizacji, przeprowadzenia i zabezpieczenia imprezy zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do organizacji imprezy, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Podstawą prawną ich przetwarzanych, w zależności od charakteru imprezy jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia, tzn. odpowiednio dane uczestników przetwarzane mogą być na podstawie zgody, w celu realizacji umowy dot. sprzedaży, organizacji imprezy, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w tym przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja uczestnika,  czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwi realizację celu przetwarzania, np. :zakupu biletu, uczestnictwa w imprezie, skorzystania z ulg. 

ZKŻ SSA może też przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury za zakupione bilety/karnety przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.

ZKŻ SSA może pozyskiwać dane od osób od, których dotyczą, od innych Klubów, Organizatorów lub podmiotów, które zgodnie z zawartymi umowami gromadzą dane uczestników imprez w związku z dystrybucją biletów/karnetów na imprezy.

ZKŻ SSA w celu zapewnienia porządku i  bezpieczeństwa imprez odbywających się na stadionie stosuje monitoring. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2018.1870 t.j.) organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Monitoring wizyjny, swoim zasięgiem obejmuje cały teren stadionu w tym: bramy i wejścia na stadion, trybuny stadionu, wszystkie ciągi pieszych, parkingi i place klubowe, wejścia do budynków klubowych. Administratorem danych gromadzonych w związku z zastosowaniem monitoringu jest ZKŻ SSA. 

Bez względu na Organizatora i rodzaj imprezy odbywającej się na stadionie, ZKŻ SSA bez zgody uczestników może wykonywać i rozpowszechniać zdjęcia, na których wizerunek poszczególnych osób fizycznych jest jedynie szczegółem całości. 

W przypadku imprez żużlowych organizowanych przez ZKŻ SSA, zgodnie z pkt. 18 Regulaminu imprez żużlowych organizowanych przez ZKŻ SSA w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69, osoby przebywające na terenie stadionu w jakimkolwiek charakterze, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w mediach, w szczególności w relacjach telewizyjnych, programach rozrywkowych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do klubu i producentów telewizyjnych, a tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie danych stanowiących ich wizerunek. 

Dane osobowe Uczestników stanowiące wizerunek przetwarzane będą, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o przebiegu imprez oraz, w celu promowania działalności Klubu.

Ponadto, zgodnie z  art. 9 wyż. cyt. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Klub może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika imprezy. Zgodnie z art. 20. ust. 1 do legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w imprezie uprawnione są też służby porządkowe i informacyjne. 

Klub nie przekazuje żadnych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie są wykorzystywane w celu profilowania i nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Klubem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia imprezy oraz sponsorom. Ponadto, dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto, mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail: [email protected] 

W sprawach dotyczących ochrony danych  można też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: [email protected]

Więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Klub można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.falubaz.com

 

WYCIĄG Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH
 

Art. 8. ust. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

Art. 8 ust. 2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Art. 9. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów wstępu na imprezę masową może żądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Art. 13. ust. 4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące obejmuje (…) imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Art. 16. Wstęp (…) osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. (dotyczy imprez sportowych podwyższonego ryzyka).

Art. 20. ust. 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art.8 ust. 2.

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Art. 22. ust. 1. Służby porządkowe są obowiązane:

odmówić wstępu na imprezę masową:

a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową

b) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,

c) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20. ust 1 pkt 1-3

d) osobie znajdującej się po widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art.8. Ust. 2,

f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;

Art. 22. ust.4. W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust.1, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.

Art. 54. ust.1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 54. ust. 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

Art.55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł.

Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 60. ust. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej (…), wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 60 ust. 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (…) albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 65. ust. 2. W razie ukarania za wykroczenie, którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione w związku 
z masową imprezą sportową, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.

 

ZARZĄDZENIE NR 201.2023
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie regulaminu Stadionu Żużlowego w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.*)), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 i 1700) wydaje się

REGULAMIN STADIONU ŻUŻLOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 69

§ 1. Zarządzenie określa regulamin stadionu żużlowego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej
69 („stadionu”) w zakresie zasad zachowania się osób obecnych na stadionie, korzystania ze
stadionu oraz znajdujących się na stadionie urządzeń i pomieszczeń oraz określających miejsca
nieprzeznaczone dla publiczności („regulamin”).

§ 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników stadionu.

§ 3. Organizator ma za zadanie umieścić niniejszy regulamin w miejscu widocznym dla
użytkownika oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

§ 4. Zasady wstępu i przebywania na stadionie podczas imprez określa odrębny regulamin
ustanowiony przez organizatora.

§ 5. Stadion jest własnością Miasta Zielona Góra administrowanym przez komórkę organizacyjną
Urzędu Miasta Zielona Góra właściwą ds. administrowania obiektami będącymi w trwałym zarządzie
urzędu lub użytkowanymi przez urząd.

§ 6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę przebywającą i korzystającą z usług świadczonych
na stadionie;
2) organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot organizujący imprezę;
3) imprezie – należy przez to rozumieć mecze Speedway Ekstraligi i inne zawody sportowe z
udziałem tej drużyny oraz imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym, widowiskowym,
promocyjnym, kulturalnym oraz służących pozyskiwaniu środków na funkcjonowanie prowadzonej
przez klub drużyny żużlowej organizowane na stadionie.

§ 7. Wejście na stadion oznacza bezwzględną akceptację przepisów obowiązujących, zawartych
w regulaminie.

§ 8. Stadion służy do przeprowadzenia zawodów żużlowych, treningów oraz innych imprez.

§ 9. Za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na stadionie podczas imprez odpowiedzialny jest
organizator.

§ 10. Na stadionie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych
w umowie dzierżawy obiektu z dnia 1 grudnia 2022 r.

§ 11. Osoby przebywające na stadionie są zobowiązane do zachowywania się w sposób
nienaruszający zasad porządku i bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

§ 12. Zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt na teren stadionu;
2) wnoszenia i posiadania broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, za które uważa się
w szczególności: opakowania szklane, puszki, noże, pałki, kije itp. oraz inne, które uznane
zostaną za niebezpieczne przez służby porządkowe lub informacyjne;
3) wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych;
4) wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenia stadionu;
5) wchodzenia i przebywania na stadionie osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających;
6) wchodzenia na drzewa, płoty, słupy, maszty oraz dachy;
7) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów, a szczególnie na tor żużlowy,
płytę boiska, pas bezpieczeństwa, park maszyn, strefy buforowe, pomieszczenia służbowe itp.;
8) wzniecania ognia oraz używania środków pirotechnicznych;
9) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek i przeprowadzania zbiórek na terenie stadionu bez
odpowiedniego zezwolenia;
10) wnoszenia tzw. „sektorówek” oraz innych przedmiotów mogących służyć do uniemożliwienia lub
istotnego utrudnienia rozpoznania osoby;
11) głoszenia i wywieszania haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych, wulgarnych,
obraźliwych, rasistowskich;
12) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
13) zaśmiecania stadionu;
14) niszczenia urządzeń znajdujących się na stadionie m.in. poprzez malowanie, oklejanie,
uszkadzanie;
15) niszczenia mienia i wyposażenia stadionu, a także samowolnego przemieszczania urządzeń,
mienia ruchomego i innych elementów znajdujących się na terenie stadionu;
16) rzucania jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na stadionie, albo w inny, równie niebezpieczny sposób
zakłócania przebiegu imprezy.

§ 13. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie
umożliwiającym swobodne przejście lub przejazd w zależności od przeznaczenia. Zabronione jest
zajmowanie tych miejsc w sposób uniemożliwiający swobodne przejście lub przejazd.

§ 14. Skargi i wnioski należy zgłaszać pisemnie do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
Zielona Góra właściwej ds. w zakresie administrowania obiektami urzędu.

§ 15. Traci moc regulamin Stadionu Żużlowego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69
wprowadzony przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

§ 16. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Zielona Góra oraz komórce
organizacyjnej Urzędu Miasta Zielona Góra właściwej ds. administrowania obiektami urzędu.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

* Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1846 i 2185.

Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna
Sklep Kibica

ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra

e-mail: [email protected]

tel: 733 922 333